Informatii depsre INDEMNIZATIA DE SOMAJ si BENEFICIARII ei

 

PERIOADA DE STAGIU
INDEMNIZATIE
BENEFICIARI
INCETAREA PLATII
SUSPENDAREA PLATII

 

 

Conform art. 5 pct. IV lit c) din Legea 76 /2002 cu modificarile si completarile ulterioare termenul de somer se atribuie persoanei care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

CATEGORII DE BENEFICIARI:

ART. 16

Beneficiari ai prevederilor prezentei legi sunt persoanele in cautarea unui loc de munca, aflate in una dintre urmatoarele situatii:

a) au devenit someri in sensul prevederilor art. 5 pct. IV lit c);
b) nu au putut ocupa loc de munca dupa absolvirea unei institutii de invatamant sau dupa satisfacerea stagiului militar;
c) ocupa un loc de munca si, din diferite motive, doresc schimbarea acestuia;
d) au obtinut statutul de refugiat sau alta forma de protectie internationala, conform legii;
e) cetateni straini sau apatrizi care au fost incadrati in munca sau au realizat venituri in Romania, conform legii;
f) nu au putut ocupa loc de munca dupa repatriere sau dupa eliberarea din detentie.

ART. 17

(1) In vederea stabilirii dreptului de indemnizatie de somaj, somerii prevazuti la art. 16 lit. a) sunt persoanele care se pot gasi in una dintre urmatoarele situatii:

(1) În vederea stabilirii dreptului de indemnizatie de somaj, somerii prevãzuti la art. 16 lit. a) sunt persoanele care se pot gãsi în una dintre urmãtoarele situatii:

   a) le-au încetat raporturile de muncã din motive neimputabile lor;
    b) le-au încetat raporturile de serviciu din motive neimputabile lor;
    c) le-a încetat mandatul pentru care au fost numiti sau alesi, dacã anterior nu au fost încadrati in munca sau dacã reluarea activitãtii nu mai este posibila din cauza încetãrii definitive a activitãtii angajatorului;
    d) a expirat durata pentru care militarii au fost angajati pe baza de contract sau li s-a desfãcut contractul din motive neimputabile lor;
    e) le-a încetat raportul de munca in calitate de membru cooperator, din motive neimputabile lor;
    f) au încheiat contract de asigurare pentru somaj si nu realizeazã venituri sau realizeazã, din activitãti autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referintã, în vigoare;
    g) au încetat activitatea ca urmare a pensionãrii pentru invaliditate si care, ulterior, au redobândit capacitatea de muncã si nu au reusit sã se încadreze în muncã;
    h) le-au încetat raporturile de muncã sau de serviciu din motive neimputabile lor, în perioada de suspendare a acestora, potrivit legii;
    j) reintegrarea in munca, dispusã prin hotãrâre judecãtoreascã definitiva, nu mai este posibila la unitãtile la care au fost încadrate in munca anterior, din cauza încetãrii definitive a activitãtii, sau la unitãtile care au preluat patrimoniul acestora;
    k) le-a încetat activitatea desfasurata exclusiv pe baza conventiei civile.
 

   (2) Sunt asimilate somerilor persoanele aflate in situatiile prevãzute la art. 16 lit. b), dacã îndeplinesc urmãtoarele conditii:

    a) sunt absolventi ai institutiilor de învãtãmânt, în vârstã de minimum 16 ani, care într-o perioadã de 60 de zile de la absolvire nu au reusit sã se încadreze în muncã potrivit pregãtirii profesionale;
    b) sunt absolventi ai scolilor speciale pentru persoane cu handicap în vârstã de minimum 16 ani, care nu au reusit sã se încadreze în muncã potrivit pregãtirii profesionale;

INDEMNIZATIA DE SOMAJ:

ART. 34

(1) Somerii prevazuti la art. 17 alin. (1) beneficiaza de indemnizatie de somaj daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) au un stagiu de cotizare de minimum 12 luni in ultimele 24 de luni premergatoare datei inregistrarii cererii;
b) nu realizeaza venituri sau realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare;
c) nu indeplinesc conditiile de pensionare, conform legii;
d) sunt inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca in a caror raza teritoriala isi au domiciliul sau, dupa caz, resedinta, daca au avut ultimul loc de munca ori au realizat venituri in acea localitate.

(1^1) La stabilirea perioadei de 24 de luni, prevazuta la alin. (1) lit. a), nu se iau in calcul:

   a) perioada de suspendare a raporturilor de muncã sau de serviciu, cu exceptia perioadei de incapacitate temporarã de muncã în care plata indemnizatiei se suportã de unitate, conform legii*);
   b) perioada de pensionare pentru invaliditate, dacã aceasta nu depãseste 12 luni, pentru persoanele prevãzute la art. 17 alin. (1) lit. g);
   c) perioada cuprinsã între data suspendãrii raporturilor de muncã sau de serviciu si data încetãrii motivului pentru care acestea au fost suspendate, pentru persoanele prevãzute la art. 17 alin. (1) lit. h);
   d) perioada cuprinsã între data încetãrii raporturilor de muncã sau de serviciu si data rãmânerii definitive a hotãrârii judecãtoresti de reintegrare în muncã, dacã aceastã perioadã nu depãseste 12 luni, pentru persoanele prevãzute la art. 17 alin. (1) lit. j).

    (1^2) Pentru persoanele încadrate cu contract individual de muncã cu timp partial, stagiul de cotizare prevãzut la alin. (1) lit. a) se stabileste proportional cu timpul efectiv lucrat, prin cumularea stagiilor realizate în baza contractelor individuale de muncã cu timp partial.

    (1^3) Pentru persoanele încadrate cu contract de muncã temporarã, stagiul de cotizare prevãzut la alin. (1) lit. a) se stabileste în functie de durata fiecãrei misiuni, respectiv de timpul cât persoanele se aflã la dispozitia agentului de muncã temporarã, între misiuni.

   (2) Constituie stagiu de cotizare si perioadele pentru care angajatorul este scutit, în conditiile legii, de plata contributiei datorate la bugetul asigurãrilor pentru somaj.

    (3) Somerii prevãzuti la art. 17 alin. (2) beneficiazã de indemnizatii de somaj dacã îndeplinesc cumulativ urmãtoarele conditii:
    a) sunt înregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca in a cãror raza teritorialã îsi au domiciliul;
    b) nu realizeazã venituri sau realizeazã, din activitãti autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referintã, în vigoare;
    c) nu îndeplinesc conditiile de pensionare, conform legii.

ART. 35

(1) Pentru persoanele care au avut raporturile de munca sau de serviciu suspendate, cu exceptia suspendarii pentru incapacitate temporara de munca, daca aceasta nu depaseste 30 de zile, stagiul minim de cotizare se realizeaza prin cumularea perioadei de asigurare realizata inainte de suspendare cu perioada de asigurare realizata dupa reluarea activitatii.

    (2) Pentru persoanele prevãzute la art. 17 alin. (1) lit. g) si j), stagiul minim de cotizare se realizeazã prin cumularea perioadelor de asigurare realizate înainte de încetarea raporturilor de muncã sau de serviciu.
    (3) Pentru persoanele prevãzute la art. 17 alin. (1) lit. h), stagiul minim de cotizare se realizeazã prin cumularea perioadelor de asigurare realizate înainte de suspendarea raporturilor de muncã sau de serviciu.

ART. 36

(1) Vechimea in munca recunoscuta pentru stabilirea drepturilor de somaj prevazute de Legea nr. 1/1991 privind protectia sociala a somerilor si reintegrarea lor profesionala, republicata, cu modificarile ulterioare, pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi se asimileaza cu stagiul de cotizare.

(2) Dovada vechimii in munca, prevazuta la alin. (1), se face cu carnetul de munca sau cu alte acte prevazute de lege.

(3) Certificarea stagiului de cotizare realizat anterior intrarii in vigoare a prezentei legi se face de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca

ART. 37

    (1) Constituie stagiu de cotizare perioadele în care angajatii sau, dupã caz, si angajatorii au datorat contributii de asigurãri pentru somaj în sistemul asigurãrilor pentru somaj în România, precum si în alte tãri, în conditiile stabilite prin acordurile si conventiile internationale la care România este parte.

    (2) Drepturile cuvenite in sistemul asigurãrilor pentru somaj din România se pot transfera in tãrile in care asiguratii îsi stabilesc domiciliul sau resedinta, in conditiile reglementate prin acorduri si conventii internationale la care România este parte.
    (3) Indemnizatiile de somaj aferente drepturilor prevãzute la alin. (2) pot fi transferate in alte tari, in conditiile reglementate prin acorduri si conventii internationale la care România este parte, in moneda tãrilor respective sau într-o alta moneda asupra cãreia s-a convenit.

    (4) Indemnizatiile de somaj aferente drepturilor prevãzute la alin. (2) pot fi mentinute în platã în alte state membre ale Uniunii Europene, în conditiile dispozitiilor referitoare la prestatia de somaj, prevãzute de reglementãrile comunitare cu privire la aplicarea regimurilor de securitate socialã a salariatilor, lucrãtorilor independenti si membrilor familiilor acestora care se deplaseazã în interiorul Comunitãtii Europene, precum si ale mãsurilor adoptate, potrivit legii, în aplicarea acestor reglementãri comunitare.

   (5) Prestatiile de somaj aferente drepturilor stabilite de institutiile competente în materie de somaj din alte state membre ale Uniunii Europene pot fi mentinute în platã în România, în conditiile dispozitiilor referitoare la prestatia de somaj, prevãzute de reglementãrile comunitare cu privire la aplicarea regimurilor de securitate socialã a salariatilor, lucrãtorilor independenti si membrilor familiilor acestora care se deplaseazã în interiorul Comunitãtii Europene, precum si ale mãsurilor adoptate, potrivit legii, în aplicarea acestor reglementãri comunitare.

ART. 37^1

    (1) La stabilirea stagiului minim de cotizare de 12 luni în ultimele 24 de luni premergãtoare datei înregistrãrii cererii, prevãzut la art. 34 alin. (1) lit. a), nu se iau în considerare perioadele care reprezintã stagiu de cotizare utilizate pentru stabilirea si acordarea anterioarã a unui drept la indemnizatie de somaj.
    (2) Perioadele care reprezintã stagiu de cotizare si care au fost utilizate pentru stabilirea si acordarea anterioarã a unui drept la indemnizatie de somaj, prevãzute la alin. (1), se iau în considerare la stabilirea stagiului de cotizare în functie de care se stabileste perioada pentru care se acordã indemnizatia de somaj si cuantumul acestui drept, prevãzut la art. 39.

ART. 38

(1) Indemnizatia de somaj se acorda persoanelor prevãzute la art. 17, la cerere, dupã caz, de la data:

a) încetãrii raporturilor de muncã  
b) încetãrii raporturilor de serviciu;
c) încetãrii mandatului pentru care au fost numite sau alese;
d) expirãrii duratei sau desfacerii contractului militarilor angajati pe baza de contract.
e) încetãrii calitãtii de membru cooperator;
f) încetãrii contractului de asigurare pentru somaj;
g) încetãrii motivului pentru care au fost pensionate;
h) încetãrii motivului pentru care au fost suspendate raporturile de muncã sau de serviciu;
j) rãmânerii definitive a hotãrârii judecãtoresti;
k) încetãrii activitãtii desfãsurate exclusiv pe baza conventiei civile;
l) expirãrii perioadei de 60 de zile, prevãzutã la art. 17 alin. (2) lit. a);
m) absolvirii, pentru cazurile prevãzute la art. 17 alin. (2) lit. b);
   (2) Indemnizatia de somaj se acordã de la data prevãzutã la alin. (1), dacã cererea este înregistratã la agentia pentru ocuparea fortei de muncã în termen de 10 de zile de la aceastã datã.
    (3) Dacã cererea este înregistratã dupã expirarea termenului de 10 de zile, dar nu mai târziu de 12 luni de la data prevãzutã la alin. (1), indemnizatia de somaj se acordã începând cu data înregistrãrii cererii.     (4) Termenul de maximum 12 luni prevãzut la alin. (3) este termen de decãdere din drepturi.

ART. 39

(1) Indemnizatia de somaj se acorda somerilor prevazuti la art. 17 alin. (1) pe perioade stabilite diferentiat, in functie de stagiul de cotizare, dupa cum urmeaza:

a) 6 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 1 an;
b) 9 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 5 ani;
c) 12 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de 10 ani.

(2) Cuantumul indemnizatiei de somaj prevazute la alin. (1) este o suma acordata lunar si in mod diferentiat, in functie de stagiul de cotizare, dupa cum urmeaza:

 a) 75% din valoarea indicatorului social de referintã în vigoare la data stabilirii acestuia, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin un an;
b) suma prevazuta la lit. a) la care se adauga o suma calculata prin aplicarea asupra mediei salariului de baza lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare, a unei cote procentuale diferentiate in functie de stagiul de cotizare.

(3) Cotele procentuale diferentiate in functie de stagiul de cotizare, prevazute la alin. (2) lit. b), sunt:

a) 3% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 3 ani;
b) 5% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 5 ani;
c) 7% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 10 ani;
d) 10% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 20 de ani.

(4) Pentru persoanele care au fost asigurate in baza unui contract de asigurare pentru somaj, la determinarea sumei calculate prin aplicarea unei cote procentuale diferentiate in functie de stagiul de cotizare, prevazute la alin. (2) lit. b), se va avea in vedere venitul lunar declarat in contractul de asigurare pentru somaj.

ART. 40

    (1) Indemnizatia de somaj se acordã somerilor prevãzuti la art. 17 alin. (2) pe o perioadã de 6 luni si este o sumã fixã, lunarã, al cãrei cuantum reprezintã 50% din valoarea indicatorului social de referintã, în vigoare la data stabilirii acesteia.

    (2) Indemnizatia de somaj prevãzutã la alin. (1) se acorda somerilor prevãzuti la art. 17 alin. (2) lit. a) si b), o singura data, pentru fiecare forma de învãtãmânt absolvitã.

   ART.41

    (1) Persoanele care beneficiazã de indemnizatie de somaj au urmãtoarele obligatii:
    a) sa se prezinte lunar, pe baza programãrii sau ori de câte ori sunt solicitate, la agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt înregistrate, pentru a primi sprijin in vederea încadrãrii in munca;
    b) sa comunice in termen de 3 zile agentiei pentru ocuparea fortei de munca la care sunt înregistrate orice modificare a conditiilor care au condus la acordarea drepturilor;
    c) sa participe la serviciile pentru stimularea ocupãrii si de formare profesionalã oferite de agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt înregistrate;
    d) sa caute activ un loc de munca.

    e) sã înstiinteze în scris agentia pentru ocuparea fortei de muncã la care sunt înregistrate aparitia stãrii de incapacitate temporarã de muncã si datele de identificare, respectiv numele medicului prescriptor si unitatea în care functioneazã acesta, în termen de 24 de ore de la data acordãrii concediului medical. În situatia în care aparitia stãrii de incapacitate temporarã de muncã a intervenit în zile declarate nelucrãtoare sau împlinirea termenului de 24 de ore se realizeazã în zile declarate nelucrãtoare, persoanele care beneficiazã de indemnizatie de somaj au obligatia de a înstiinta agentia pentru ocuparea fortei de muncã la care sunt înregistrate, în prima zi lucrãtoare.


    (1^1) Obligatia prevãzutã la alin. (1) lit. c) nu se aplicã în situatia în care persoanele care beneficiazã de indemnizatie de somaj participã la programe de formare profesionalã, organizate în conditiile legii, a cãror finantare este asiguratã din asistenta financiarã nerambursabilã primitã de România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, prin intermediul Fondului european de dezvoltare regionalã, Fondului social european si Fondului de coeziune. Obligatia nu se aplicã pe perioada în care persoanele participã la aceste programe de formare profesionalã, în conditiile în care, anterior includerii în cadrul acestor programe, nu au fost cuprinse în serviciile pentru stimularea ocupãrii fortei de muncã si de formare profesionalã oferite de agentia pentru ocuparea fortei de muncã si se aflã în perioada de acordare a acestor servicii.

    (1^2) Persoanele prevãzute la alin. (1^1) au obligatia sã prezinte lunar, la data programãrii prevãzute la alin. (1) lit. a), agentiei pentru ocuparea fortei de muncã la care sunt înregistrate dovada participãrii lor la programe de formare profesionalã a cãror finantare este asiguratã din asistenta financiarã nerambursabilã primitã de România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, prin intermediul Fondului european de dezvoltare regionalã, Fondului social european si Fondului de coeziune, sau, dupã caz, dovada participãrii la examenul de absolvire a acestora. Prezentarea dovezii nu constituie refuz nejustificat potrivit art. 44 lit. d) si e).

    (1^3) În situatia în care obligatia prevãzutã la alin. (1^2) nu este îndeplinitã, prevederile alin. (1^1) nu se aplicã.

    (2) Angajatorii care au încadrat in munca, conform legii, persoane din rândul beneficiarilor de indemnizatii de somaj au obligatia de a anunta in termen de 3 zile agentiile pentru ocuparea fortei de munca la care acestia au fost înregistrati.
    (3) Obligatia prevãzutã la alin. (2) revine si caselor teritoriale de pensii care au stabilit si au pus in plata pensiile cuvenite beneficiarilor de indemnizatie de somaj.  

ART. 42

    (1) Nu beneficiazã de indemnizatie de somaj persoanele care, la data solicitãrii dreptului, refuzã un loc de muncã potrivit pregãtirii sau nivelului studiilor sau refuzã participarea la servicii pentru stimularea ocupãrii si de formare profesionalã oferite de agentiile pentru ocuparea fortei de muncã.

   (2) Nu beneficiazã de indemnizatie de somaj absolventii care, la data solicitãrii dreptului, urmeazã o forma de învãtãmânt.        

   ART. 43      

    (1) Indemnizatia de somaj se plãteste lunar in cuantumul prevãzut la art. 39 alin. (2), respectiv la art. 40 alin. (1).
    (2) Pentru fractiuni de luna indemnizatia de somaj se calculeazã proportional cu numãrul de zile calendaristice din luna respectiva.
       

    ART. 44
       

    Încetarea plãtii indemnizatiilor de somaj acordate beneficiarilor are loc dupã cum urmeazã:
    a) la data încadrãrii in munca, conform legii, pentru o perioada mai mare de 12 luni;

    b) la data când realizeazã, din activitãti autorizate potrivit legii, venituri lunare mai mari decât valoarea indicatorului social de referintã, în vigoare;

   c) la 90 de zile de la data emiterii autorizatiei de functionare pentru a desfãsura activitãti independente sau a certificatului de înmatriculare, conform legii, dacã realizeazã venituri lunare mai mari decât valoarea indicatorului social de referintã, în vigoare;

   d) la data refuzului nejustificat de a se încadra într-un loc de muncã conform pregãtirii sau nivelului studiilor;

    e) la data refuzului nejustificat de a participa la servicii pentru stimularea ocupãrii si de formare profesionalã sau la data întreruperii acestora din motive imputabile persoanei;
    f) dacã perioada de pensionare pentru invaliditate depãseste 12 luni;
    g) la data îndeplinirii conditiilor de pensionare pentru limita de vârsta, de la data solicitãrii pensiei anticipate sau la data când pensia de invaliditate devine nerevizuibila;
    h) la data plecãrii in strãinãtate a beneficiarului pentru o perioada mai mare de 3 luni;
    i) la data începerii executãrii unei pedepse privative de libertate pentru o perioada mai mare de 12 luni;
    j) in cazul decesului beneficiarului;

    k) la expirarea termenelor prevãzute la art. 45 alin. (2), (3) si (3^1);

    l) la expirarea termenelor prevãzute la art. 39 alin. (1), respectiv la art. 40 alin. (1);

    m) la data admiterii într-o formã de învãtãmânt, în cazul persoanelor asimilate somerilor, prevãzute la art. 17 alin. (2) lit. a) si b).

    ART. 45

    (1) Suspendarea plãtii indemnizatiilor de somaj acordate beneficiarilor are loc dupã cum urmeazã:
    a) la data la care nu si-a îndeplinit obligatia prevãzutã la art. 41 alin. (1) lit. a);
    b) pe perioada îndeplinirii obligatiilor militare;
    c) la data încadrãrii în muncã, conform legii, pe o perioadã de cel mult 12 luni;
    d) la data plecãrii din tarã pe o perioadã mai micã de 3 luni, la cererea persoanei, precum si, dupã caz, la data obtinerii autorizãrii pentru mentinerea plãtii indemnizatiei de somaj, la cererea persoanei care se deplaseazã în interiorul Comunitãtii Europene si al Spatiului Economic European pentru a cãuta un loc de muncã si doreste sã îsi mentinã plata indemnizatiei de somaj;
   e) pe perioada in care este arestat preventiv sau pentru executarea unei pedepse privative de libertate de pana la 12 luni;
    f) la data pensionãrii pentru invaliditate;
    g) pe perioada acordãrii indemnizatiei pentru incapacitate temporarã de munca, a indemnizatiei de maternitate si a indemnizatiei pentru cresterea copilului pana la împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv de 3 ani in cazul copilului cu handicap;
    h) pe perioada incapacitãtii temporare de munca mai mare de 3 zile datoritã accidentelor survenite in perioada cursurilor de calificare, recalificare, perfectionare sau, dupã caz, a altor forme de pregãtire profesionalã, in timpul si din cauza practicii profesionale;
    i) pe perioada acordãrii plãtilor compensatorii, potrivit legii.
    (2) Repunerea in plata, dupã suspendarea in conditiile alin. (1) lit. a), se face de la data depunerii cererii beneficiarului, dar nu mai târziu de 60 de zile calendaristice de la data suspendãrii.
    (3) Repunerea în platã, dupã suspendarea în conditiile alin. (1) lit. b), c) si e)-i), se face de la data depunerii cererii beneficiarului, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data încetãrii situatiei care a condus la suspendare.
    (3^1) Repunerea în platã, dupã suspendarea în conditiile alin. (1) lit. d), se face de la data depunerii cererii beneficiarului, dar nu mai târziu de 3 luni de la data suspendãrii în conditiile alin. (1) lit. d).

    (4) Perioada de suspendare prevãzutã la alin. (1) lit. a) face parte din perioada de acordare a indemnizatiei de somaj.

    (5) Perioada de suspendare a indemnizatiei de somaj pe perioada acordãrii indemnizatiei pentru incapacitate temporarã de muncã, prevãzutã la alin. (1) lit. g), face parte din perioada de acordare a indemnizatiei de somaj în situatia în care nu este îndeplinitã obligatia prevãzutã la art. 41 alin. (1) lit. e).

   ART. 46    

    Drepturile bãnesti prevãzute la art. 43 fac obiectul executãrii silite pentru debite provenite din plata necuvenita a acestora, precum si pentru cazurile prevãzute de Codul de procedura civilã ori de alte dispozitii legale speciale

    ART. 47    

    (1) Sumele acordate în mod necuvenit din bugetul asigurãrilor pentru somaj, precum si orice alte debite constituite la bugetul asigurãrilor pentru somaj, altele decât cele provenind din contributii, se recupereazã pe baza deciziilor emise de agentiile pentru ocuparea fortei de muncã sau, dupã caz, de centrele regionale de formare profesionalã a adultilor, care constituie titluri executorii.
    (2) Sumele prevãzute la alin. (1) se recupereazã de la beneficiari în termenul general de prescriptie legal.
    (3) Sumele rãmase nerecuperate de la beneficiarii decedati nu se mai urmãresc.

    ART. 48

     (1) Beneficiarii de indemnizatie de somaj sunt asigurati in sistemul asigurãrilor sociale de stat si in sistemul asigurãrilor sociale de sãnãtate si beneficiazã de toate drepturile prevãzute de lege pentru asiguratii acestor sisteme.
    (2) Contributia pentru asigurãrile sociale de stat si contributia pentru asigurãrile sociale de sãnãtate se suporta din bugetul asigurãrilor pentru somaj si se vireazã caselor de asigurãri respective de cãtre agentiile pentru ocuparea fortei de munca.
    (3) Drepturile de asigurãri sociale de stat ale persoanelor beneficiare de indemnizatie de somaj se suporta din bugetul asigurãrilor sociale de stat.